TwitterFacebook

Eerlijke lonen, eerlijke concurrentie

Tanja Yakimovich
Bedrijfsjurist
Crowe Horwath Accountancy & Belastingadvies
Tanja Yakimovich copy
Per 1 juli 2015 worden schijnconstructies, met vooral Oost-Europese werknemers, aangepakt omdat de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht gaat. Door de komst van deze wet wordt oneerlijke concurrentie eveneens aangepakt. Oneerlijke concurrentie komt onder meer voor in de tuinbouw, de bouw en het transport.
Oneerlijke concurrentie wordt aangepakt doordat er per 1 juli 2015 gelijk loon voor gelijk werk betaald moet worden. Werknemers die geen cao-loon krijgen, kunnen per 1 juli 2015 zowel (juridische) werkgevers als opdrachtgevers aanspreken voor het betalen van het cao-loon. Er zal dus sprake zijn van ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgevers zullen er door deze maatregel nog scherper op moeten toezien dat (uitzend)ondernemingen hun werknemers op de juiste wijze uitbetalen. De ketenaansprakelijkheid is van toepassing, indien in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van één of meer overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk. Dit is niet het geval, indien de arbeid door een zelfstandige ondernemer wordt verricht of indien sprake is van een particuliere opdrachtgever.
Daarnaast krijgen werknemers makkelijker toegang tot de rechter. Een procedure kan met een verzoekschrift worden ingeleid, waardoor het inschakelen van een deurwaarder achterwege kan blijven.
Verder zal het niet toegestaan zijn om een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uit te betalen. Ook kunnen er geen kosten, zoals ziektekostenpremies of huisvestigingskosten, met het minimumloon worden verrekend. Hiermee wordt voorkomen, dat er minder belastingen worden betaald of dat er minder sociale premies worden afgedragen. Het minimumloon, met uitzondering van vakantiebijslag, dient per 1 juli 2015 giraal te worden betaald. Daarnaast dienen de eventuele onkostenvergoedingen op de loonstrook te worden vermeld. Omdat op de loonstrook gespecificeerd moet worden uit welke bedragen het loon is samengesteld, dient ook te worden aangegeven welk bedrag aan vakantiebijslag is uitbetaald.
De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het naleven van de voornoemde regels controleren. Hierbij zullen de gegevens worden uitgewisseld met werkgevers- en werknemersorganisaties. Ondernemingen die de regels niet naleven zullen worden beboet. Tevens worden de namen van de gecontroleerde ondernemingen bekend gemaakt.
De voornoemde maatregelen vormen een belangrijke stap om onderbetaling van werknemers tegen te gaan en om eerlijke concurrentie te bevorderen.